Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz.1365);
po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki artykułu

Sprawozdanie za 2016 rok (pobrań: 1958)
Sprawozdanie za 2017 rok (pobrań: 1032)
Wyniki konsultacji 2018 (pobrań: 240)
Sprawozdanie za 2018 rok (pobrań: 189)